தெய்வீகக் குழந்தைகளின் கூடல் நிகழ்ச்சி – விருது வழங்கல்