தெய்வீகப் பண்பாடு , நூல் அரங்கேற்றம் – விருது வழங்கல்