இரா .பிரக் ஞானந்தா

@ விருது : சதுரங்க மாமன்னன்

Age : 12

Field : Sport

Award : EMPEROR OF CHESS